01 jul 2014 06:00

23 jan 2015 15:46

Tingshusparken ett känslofyllt ärende

Planerna på det gamla tingshuset samt den intilliggande parken engagerar många, och mer än hälften av de synpunkter som kommunen fått in handlar om att bevara parken. Många som har yttrat sig sågar förslaget.

Under 33 dagar har ett förslag till detaljplan för Tingshusparken visats i stadshuset. Tanken med visningen, som kallas för samråd och genomförs för varje ny detaljplan som tas fram, är att vem som helst ska kunna tycka till om planerna.

Vissa myndigheter och kommunala förvaltningar ska tycka till – oavsett om de har synpunkter eller inte – men i övrigt är det upp till var och en att frivilligt yttra sig.

Känslofyllt ärende

Sammanlagt kom 29 yttranden in rörande Tingshusparken, eller ”Rönnen 8 mm” som området kallas i det nya förslaget till detaljplan, och ungefär hälften kom från privatpersoner.

– Det många kringboende som har yttrat sig, så det är så att säga en liten del som blir många. Och antalet är väl ungefär vad man kan förvänta sig. Det är mycket känslor i ärendet, säger samhällsbyggnadschefen Eva Darolf Linnros.

I många yttranden kallas förslaget för bland annat oacceptabelt, en total felprioritering och ett dråpslag mot stadsbilden. Många av reaktionerna var också de väntade, inte minst då ärendet har diskuterats flitigt på bland annat SLA:s debattsidor.

I fler än hälften av yttrandena (16 av 29) föreslår avsändaren att själva Tingshusparken ska förbli orörd. Några tycker dock det är okej att bygga om – eller riva och bygga nytt – det gamla tingshuset till bostäder.

Bullerfrågan

Miljösamverkan östra Skaraborg skriver i sitt yttrande att en bullerutredning är viktig. Också länsstyrelsen anser att bullerfrågan måste lösas tillfredställande för att inte hindra det fortsatta arbetet. Myndigheten skriver också att de saknar ett tydligt ställningstagande och motivering till varför kommunen frångår den gällande detaljplanen och det skydd samt riktlinjer för bevarande av grönområden som det innebär.

Västergötlands museum tror det kan bli svårt att omvandla hela tingshuset till bostäder och samtidigt bibehålla byggnadens kulturhistoriska värdet.

Miljöpartiet har som enda politiskt parti yttrat sig under samrådet och de yrkar på avslag av den föreslagna detaljplanen.

– Vi är inte emot förtätning av stadscentrum, men emot om det sker på bekostnad av att parker tas i anspråk för byggnation, som i detta fallet, skriver Sture Grönblad i partiets yttrande.

Boendemiljön

Bortsett från parken som sådan är det den förändrade boendemiljön för grannar i området som dominerar de kritiska synpunkterna. Hyresgästföreningen frågar sig ”om det är värt olägenheterna för de kringboende att bygga i Tingshusparken på det sätt som är föreslaget”.

Samrådstiden är slut men i september väntas detaljplanen ställas ut på granskning. Då har kommunen tagit ställning till och bemött de synpunkter som kom in under samrådet.

Under 33 dagar har ett förslag till detaljplan för Tingshusparken visats i stadshuset. Tanken med visningen, som kallas för samråd och genomförs för varje ny detaljplan som tas fram, är att vem som helst ska kunna tycka till om planerna.

Vissa myndigheter och kommunala förvaltningar ska tycka till – oavsett om de har synpunkter eller inte – men i övrigt är det upp till var och en att frivilligt yttra sig.

Känslofyllt ärende

Sammanlagt kom 29 yttranden in rörande Tingshusparken, eller ”Rönnen 8 mm” som området kallas i det nya förslaget till detaljplan, och ungefär hälften kom från privatpersoner.

– Det många kringboende som har yttrat sig, så det är så att säga en liten del som blir många. Och antalet är väl ungefär vad man kan förvänta sig. Det är mycket känslor i ärendet, säger samhällsbyggnadschefen Eva Darolf Linnros.

I många yttranden kallas förslaget för bland annat oacceptabelt, en total felprioritering och ett dråpslag mot stadsbilden. Många av reaktionerna var också de väntade, inte minst då ärendet har diskuterats flitigt på bland annat SLA:s debattsidor.

I fler än hälften av yttrandena (16 av 29) föreslår avsändaren att själva Tingshusparken ska förbli orörd. Några tycker dock det är okej att bygga om – eller riva och bygga nytt – det gamla tingshuset till bostäder.

Bullerfrågan

Miljösamverkan östra Skaraborg skriver i sitt yttrande att en bullerutredning är viktig. Också länsstyrelsen anser att bullerfrågan måste lösas tillfredställande för att inte hindra det fortsatta arbetet. Myndigheten skriver också att de saknar ett tydligt ställningstagande och motivering till varför kommunen frångår den gällande detaljplanen och det skydd samt riktlinjer för bevarande av grönområden som det innebär.

Västergötlands museum tror det kan bli svårt att omvandla hela tingshuset till bostäder och samtidigt bibehålla byggnadens kulturhistoriska värdet.

Miljöpartiet har som enda politiskt parti yttrat sig under samrådet och de yrkar på avslag av den föreslagna detaljplanen.

– Vi är inte emot förtätning av stadscentrum, men emot om det sker på bekostnad av att parker tas i anspråk för byggnation, som i detta fallet, skriver Sture Grönblad i partiets yttrande.

Boendemiljön

Bortsett från parken som sådan är det den förändrade boendemiljön för grannar i området som dominerar de kritiska synpunkterna. Hyresgästföreningen frågar sig ”om det är värt olägenheterna för de kringboende att bygga i Tingshusparken på det sätt som är föreslaget”.

Samrådstiden är slut men i september väntas detaljplanen ställas ut på granskning. Då har kommunen tagit ställning till och bemött de synpunkter som kom in under samrådet.

  • Carl Johan Hjerpe