23 okt 2014 15:59

07 jan 2015 10:21

Skövdebefäl sägs upp - vägrade alkoholvård

Ett befäl vid Skaraborgs regemente i Skövde har sagts upp från sin anställning. Skälen är bland annat att han inte medverkat i rehabiliteringsåtgärder för sitt alkoholmissbruk och att han olovligen uteblivit från arbetsplatsen.

I ett beslut från Försvarsmaktens personalansvarsnämnd står det klart att mannen sägs upp från sin anställning som officer. Överläggning har också genomförts med Officersförbundet i frågan.

Mannen har under flera år varit föremål för rehabilitering för sitt alkoholmissbruk, han har också fått behandling för detta, men har återfallit i missbruk. Under senare tid har han uteblivit från flera av de gruppsamtal som ingår i rehabiliteringen, står i motiveringen till ansvarsnämndens beslut.

Befälet har även tidigare varit föremål för ansvarsnämnden, då beslutade man att tilldela honom en varning för att han varit olovligen frånvarande från arbetet vid flera tillfällen. I det beslutet framgick att om han fortsatte att missköta sig kunde medföra att han i så fall kunde sägas upp.

Arbetsgivaren har ansvar för att rehabilitera sina arbetstagare, samtidigt har arbetstagaren skyldighet att medverka i sin egen rehabilitering. Ansvarsnämnden anser att det inte längre finns några förutsättningar för en framgångsrik rehabilitering, eftersom officeren uppenbarligen inte har för avsikt att medverka. Man anser heller inte att det är skäligt att omplacera honom.

I ett beslut från Försvarsmaktens personalansvarsnämnd står det klart att mannen sägs upp från sin anställning som officer. Överläggning har också genomförts med Officersförbundet i frågan.

Mannen har under flera år varit föremål för rehabilitering för sitt alkoholmissbruk, han har också fått behandling för detta, men har återfallit i missbruk. Under senare tid har han uteblivit från flera av de gruppsamtal som ingår i rehabiliteringen, står i motiveringen till ansvarsnämndens beslut.

Befälet har även tidigare varit föremål för ansvarsnämnden, då beslutade man att tilldela honom en varning för att han varit olovligen frånvarande från arbetet vid flera tillfällen. I det beslutet framgick att om han fortsatte att missköta sig kunde medföra att han i så fall kunde sägas upp.

Arbetsgivaren har ansvar för att rehabilitera sina arbetstagare, samtidigt har arbetstagaren skyldighet att medverka i sin egen rehabilitering. Ansvarsnämnden anser att det inte längre finns några förutsättningar för en framgångsrik rehabilitering, eftersom officeren uppenbarligen inte har för avsikt att medverka. Man anser heller inte att det är skäligt att omplacera honom.