08 maj 2015 06:00

08 maj 2015 06:00

Skolchefen: "Ingen särbehandling"

SKOLPLACERING: Yttrande till Skolinspektionen

Föräldrar anser att den sexåriga dottern utsätts för negativ särbehandling när hon som enda barn i sin förskolegrupp inte placerats på Käpplundaskolan. Kommunen ställer sig frågande till den kritiken.

Kommunens hantering av skolplaceringar av 6-åringar har väckt starka reaktioner hos ett flertal familjer som vill att deras barn ska gå på Käpplundaskolan, men i stället har placerats på Rydskolan.

Överklagades

Åtta överklaganden gällande placeringarna har gått vidare till Skolväsendets överklagandenämnd och förvaltnings­rätten.

Men även Skolinspektionen har fått in en anmälan. Det är föräldrarna till en flicka, som är den enda i den förskolegrupp hon hör till som inte placerats på Käpplundaskolan, som vill att ärendet granskas.

I anmälan säger föräldrarna att Skövde kommun på detta sätt utsätter henne för negativ särbehandling och bryter mot den paragraf i skollagen som säger att ”I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt”.

Följer lagen

Skolinspektionen krävde ett yttrande från kommunen. I detta, som nu skickats till myndigheten, uppger barn- och utbildningschefen Gustaf Olsson att huvudmannen, alltså kommunen, anser att skollagens regelverk har tillämpats. i yttrandet redogör Olsson för hela processen på samma sätt som gjorts tidigare när det gäller vilka urvalskriterier som finns, hur de tillämpas och när de träder i kraft.

Olsson svarar också på själva kärnfrågan i anmälan, att föräldrarna anser att dottern utsatts för negativ särbehandling.

”Avseende vårdnadshavarnas påstående om negativ särbehandling önskar kommunen göra följade förtydligande. Kommunen har tillämpat kommunens regler för skolplacering vilka i sig grundas på skollagen. Det är därtill inte särdeles ovanligt att elever på grund av förskoleplaceringar kommer ensamma från sin skola när de börjar i förskoleklass”.

Objektiva grunder

För kommunen handlar det om, enligt Olsson, att behandla frågan om placeringar utifrån objektiva och sakliga grunder för att säkerställa att ”så att säga lika fall behandlas lika”. Att detta skulle utgöra någon form av negativ särbehandling är något som kommunen ställer sig frågande inför.

Kommunens hantering av skolplaceringar av 6-åringar har väckt starka reaktioner hos ett flertal familjer som vill att deras barn ska gå på Käpplundaskolan, men i stället har placerats på Rydskolan.

Överklagades

Åtta överklaganden gällande placeringarna har gått vidare till Skolväsendets överklagandenämnd och förvaltnings­rätten.

Men även Skolinspektionen har fått in en anmälan. Det är föräldrarna till en flicka, som är den enda i den förskolegrupp hon hör till som inte placerats på Käpplundaskolan, som vill att ärendet granskas.

I anmälan säger föräldrarna att Skövde kommun på detta sätt utsätter henne för negativ särbehandling och bryter mot den paragraf i skollagen som säger att ”I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt”.

Följer lagen

Skolinspektionen krävde ett yttrande från kommunen. I detta, som nu skickats till myndigheten, uppger barn- och utbildningschefen Gustaf Olsson att huvudmannen, alltså kommunen, anser att skollagens regelverk har tillämpats. i yttrandet redogör Olsson för hela processen på samma sätt som gjorts tidigare när det gäller vilka urvalskriterier som finns, hur de tillämpas och när de träder i kraft.

Olsson svarar också på själva kärnfrågan i anmälan, att föräldrarna anser att dottern utsatts för negativ särbehandling.

”Avseende vårdnadshavarnas påstående om negativ särbehandling önskar kommunen göra följade förtydligande. Kommunen har tillämpat kommunens regler för skolplacering vilka i sig grundas på skollagen. Det är därtill inte särdeles ovanligt att elever på grund av förskoleplaceringar kommer ensamma från sin skola när de börjar i förskoleklass”.

Objektiva grunder

För kommunen handlar det om, enligt Olsson, att behandla frågan om placeringar utifrån objektiva och sakliga grunder för att säkerställa att ”så att säga lika fall behandlas lika”. Att detta skulle utgöra någon form av negativ särbehandling är något som kommunen ställer sig frågande inför.