12 okt 2015 12:19

12 okt 2015 12:19

Kritik men ingen åtgärd mot Skövdeskola

Skolinspektionen om barns rätt till stöd

Rektorn vid en Skövdeskola och Skövde kommun som huvudman har inte tillgodosett en elevs rätt till utbildning, säger Skolinspektionen i ett beslut. Men trots kritiken avstår myndigheten från att ingripa.

Skolinspektionen fick tidigare i år en anmälan från elevens vårdnadshavare. I myndighetens utredning i ärendet framgår att rektorn fick kännedom om elevens stödbehov för ett par år sedan. Rektorn bedömde att behoven kunde tillgodoses inom ramen för den ordinarie undervisningen och att det inte var någon risk för att eleven inte skulle nå kunskapskraven. Senare fick skolpersonalen återkoppling på en utredning som gjorts av en extern aktör, utifrån denna satte skolan in extra anpassningar. Men elevens frånvaro ökade ändå och skolan satte in ytterligare åtgärder. Senare upprättades också en åtgärdsplan.

Elevens frånvaro ökade de kommande månaderna. Möjligheten till undervisning i hemmet diskuterades, men genomfördes inte på inrådan av en extern aktör. Kommunen har enligt Skolinspektionen inte presenterat något underlag som visar ett eleven inte var mottaglig för undervisning. Några ytterligare åtgärder för att motivera eleven eller för att få till undervisning i någon grad gjordes inte då. Eleven har i stället varit i stort sett utan undervisning den perioden.

”Skolan kan därmed inte anses ha uppfyllt sin skyldighet att eleven ska få tillgång till föreskriven utbildning” säger Skolinspektionen i sitt beslut och säger vidare att rektorn och Skövde kommun inte tillgodosett elevens rätt till utbildning..

Men trots kritiken ingriper man inte. Detta eftersom eleven nu är i skolan och att skolarbetet fungerar bra. Men i beslutet poängteras vikten av att skolan, utifrån elevens behov, strävar efter att elevens undervisning i så stor mån som möjligt motsvarar den ordinarier undervisningens omfattning.

Skolinspektionen fick tidigare i år en anmälan från elevens vårdnadshavare. I myndighetens utredning i ärendet framgår att rektorn fick kännedom om elevens stödbehov för ett par år sedan. Rektorn bedömde att behoven kunde tillgodoses inom ramen för den ordinarie undervisningen och att det inte var någon risk för att eleven inte skulle nå kunskapskraven. Senare fick skolpersonalen återkoppling på en utredning som gjorts av en extern aktör, utifrån denna satte skolan in extra anpassningar. Men elevens frånvaro ökade ändå och skolan satte in ytterligare åtgärder. Senare upprättades också en åtgärdsplan.

Elevens frånvaro ökade de kommande månaderna. Möjligheten till undervisning i hemmet diskuterades, men genomfördes inte på inrådan av en extern aktör. Kommunen har enligt Skolinspektionen inte presenterat något underlag som visar ett eleven inte var mottaglig för undervisning. Några ytterligare åtgärder för att motivera eleven eller för att få till undervisning i någon grad gjordes inte då. Eleven har i stället varit i stort sett utan undervisning den perioden.

”Skolan kan därmed inte anses ha uppfyllt sin skyldighet att eleven ska få tillgång till föreskriven utbildning” säger Skolinspektionen i sitt beslut och säger vidare att rektorn och Skövde kommun inte tillgodosett elevens rätt till utbildning..

Men trots kritiken ingriper man inte. Detta eftersom eleven nu är i skolan och att skolarbetet fungerar bra. Men i beslutet poängteras vikten av att skolan, utifrån elevens behov, strävar efter att elevens undervisning i så stor mån som möjligt motsvarar den ordinarier undervisningens omfattning.