27 nov 2015 06:00

27 nov 2015 06:00

Buller – ett hälsoproblem

SKÖVDE: Kan bli bullerskydd utmed Hjovägen

Skövde växer – det byggs överallt, bland annat nära vägar, och trafikmängden ökar. Detta gör att frågan om hur kommunen ska hantera trafikbuller är i fokus.
– Det kan bli aktuellt med bullerskydd på fler platser, säger Anna Möller, gatu- och trafikchef.

SLA har i flera tidigare artiklar belyst trafiksituationen i Skövde. Den har de senaste åren förändrats. Nya bostadsområden har byggts och fler är på gång, nya handelsetableringar har genomförts och allt detta leder till en ökad trafikmängd. Med ökad trafikmängd ökar också störningarna för de som bor nära de hårt trafikerande vägarna.

– När Skövde växer och nya bostadsområden kommer till måste vi också diskutera hur vi ska hantera buller. Det är inga beslut fattade om exakt hur, men det kan nog komma att behövas bullerskydd på fler platser, tror Anna Möller, gatu- och trafikchef i Skövde kommun.

Enligt Anna Möller uppmärksammas buller allt mer som ett hälsoproblem.

– Vi måste därför ta denna fråga på allvar och tänka brett, det innebär alltifrån hur staden planeras till tekniska lösningar.

– Eftersom trafikbullret är starkt förknippat med trafikmängden så är det även viktigt att fortsätta arbetet med att underlätta för människor att välja cykeln eller bussen för sina resor istället för bilen.

Redan i dag är det mycket stora trafikmängder på Vadsbovägen som går rakt igenom Skövde. Därför pågår nu arbetet med bullerskärmarna mellan Södra och Norra Bergvägen, just där ligger bostadshusen nära vägen och skärmarna har redan gett effekt – bullret har minskat.

Även på Hjovägen är det stora trafikmängder.

– Kanske inte riktigt lika mycket som på Vadsbovägen och inte riktigt lika höga bullernivåer, men det ligger bostadshus nära vägen.

– Här måste vi göra någon form av åtgärd. Jag kan inte säga exakt när men det kan dröja till 2018.

Innan kommunen bestämmer sig för hur man ska åtgärda problemen med buller i Skövde vill man avvakta utvärderingen av skärmarna vid Vadsbovägen.

SLA har i flera tidigare artiklar belyst trafiksituationen i Skövde. Den har de senaste åren förändrats. Nya bostadsområden har byggts och fler är på gång, nya handelsetableringar har genomförts och allt detta leder till en ökad trafikmängd. Med ökad trafikmängd ökar också störningarna för de som bor nära de hårt trafikerande vägarna.

– När Skövde växer och nya bostadsområden kommer till måste vi också diskutera hur vi ska hantera buller. Det är inga beslut fattade om exakt hur, men det kan nog komma att behövas bullerskydd på fler platser, tror Anna Möller, gatu- och trafikchef i Skövde kommun.

Enligt Anna Möller uppmärksammas buller allt mer som ett hälsoproblem.

– Vi måste därför ta denna fråga på allvar och tänka brett, det innebär alltifrån hur staden planeras till tekniska lösningar.

– Eftersom trafikbullret är starkt förknippat med trafikmängden så är det även viktigt att fortsätta arbetet med att underlätta för människor att välja cykeln eller bussen för sina resor istället för bilen.

Redan i dag är det mycket stora trafikmängder på Vadsbovägen som går rakt igenom Skövde. Därför pågår nu arbetet med bullerskärmarna mellan Södra och Norra Bergvägen, just där ligger bostadshusen nära vägen och skärmarna har redan gett effekt – bullret har minskat.

Även på Hjovägen är det stora trafikmängder.

– Kanske inte riktigt lika mycket som på Vadsbovägen och inte riktigt lika höga bullernivåer, men det ligger bostadshus nära vägen.

– Här måste vi göra någon form av åtgärd. Jag kan inte säga exakt när men det kan dröja till 2018.

Innan kommunen bestämmer sig för hur man ska åtgärda problemen med buller i Skövde vill man avvakta utvärderingen av skärmarna vid Vadsbovägen.