08 feb 2016 12:20

08 feb 2016 12:20

Upptäckte brister på beroendeenhet

SKARABORG: Arbetsmiljöverket granskade Skas

Arbetsmiljöverket fann brister på beroendeenheten under en inspektion vid Skaraborgs sjukhus i Falköping.

Besöket på enheten orsakades en så kallad paragraf 3-anmälan, som ska göras till Arbetsmiljöverket när det varit ett allvarligt tillbud.

Efter besöket konstaterade Arbetsmiljöverket att avdelningen, som har 14 vårdplatser, saknar rutiner för hur våld och hot ska förebyggas och hanteras när det uppstår. Rutinerna och instruktionerna om när och hur larm ska användas är otillräckliga.

Riskmedvetenhet

– Det är ganska vanligt att det är så. Larm måste kontrolleras regelbundet, personalen måste hela tiden ha riskmedvetenhet, säger arbetsmiljöinspektör Inger Högstedt.

Vidare saknades det rutiner för hur det ska ageras när någon personal kan misstänkas ha blivit utsatt för smitta.

Dessutom upptäcktes det brister i rutinen att fånga upp och utreda olyckor och tillbud som händer i verksamheten.

– Det har skett förändringar inom psykiatrivården; det förekommer mycket våld och hot och patientklientelet har förändrats. Det är viktigt att det finns en tydlighet, men vi hade ett värdefullt och bra möte i Falköping. De har en ny chef och ny organisation, säger Inger Högstedt.

Verksamhetschefen Jane Johansson säger att det just jobbas med att åtgärda bristerna.

– Det finns rutiner, men vissa saker har inte förankrats tillräckligt i personalgruppen. Nu ska vi se till att alla rutiner blir kända och det ska vara tydligt för alla var de finns dokumenterade.

Senast 31 mars ska Skas redovisa till Arbetsmiljöverket vad som gjorts med anledning av bristerna och kraven från myndigheten.

Förbättringsarbete

– Det är bra att saker blir belysta. Vi får se det som en del i förbättringsarbetet, säger Jane Johansson.

Besöket på enheten orsakades en så kallad paragraf 3-anmälan, som ska göras till Arbetsmiljöverket när det varit ett allvarligt tillbud.

Efter besöket konstaterade Arbetsmiljöverket att avdelningen, som har 14 vårdplatser, saknar rutiner för hur våld och hot ska förebyggas och hanteras när det uppstår. Rutinerna och instruktionerna om när och hur larm ska användas är otillräckliga.

Riskmedvetenhet

– Det är ganska vanligt att det är så. Larm måste kontrolleras regelbundet, personalen måste hela tiden ha riskmedvetenhet, säger arbetsmiljöinspektör Inger Högstedt.

Vidare saknades det rutiner för hur det ska ageras när någon personal kan misstänkas ha blivit utsatt för smitta.

Dessutom upptäcktes det brister i rutinen att fånga upp och utreda olyckor och tillbud som händer i verksamheten.

– Det har skett förändringar inom psykiatrivården; det förekommer mycket våld och hot och patientklientelet har förändrats. Det är viktigt att det finns en tydlighet, men vi hade ett värdefullt och bra möte i Falköping. De har en ny chef och ny organisation, säger Inger Högstedt.

Verksamhetschefen Jane Johansson säger att det just jobbas med att åtgärda bristerna.

– Det finns rutiner, men vissa saker har inte förankrats tillräckligt i personalgruppen. Nu ska vi se till att alla rutiner blir kända och det ska vara tydligt för alla var de finns dokumenterade.

Senast 31 mars ska Skas redovisa till Arbetsmiljöverket vad som gjorts med anledning av bristerna och kraven från myndigheten.

Förbättringsarbete

– Det är bra att saker blir belysta. Vi får se det som en del i förbättringsarbetet, säger Jane Johansson.