15 feb 2016 06:00

15 feb 2016 06:00

Äldreboenden måste bemannas dygnet runt

PRO välkomnar regeringsbeslut

Från den 15 april skärps reglerna för bemanning nattetid på särskilda boenden för äldre.
– Det är för tidigt att säga om vi uppfyller kraven, säger Per Granath, chef sektor vård och omsorg.

Den nya bestämmelsen i socialtjänstförordningen innebär att det blir obligatoriskt för landets äldreboenden att ha personal på plats dygnet runt. Frågan har stötts och blötts mellan socialstyrelsen, regeringen och SKL, Sveriges kommuner och landsting, i flera år.

”Ökad trygghet”

– PRO välkomnar givetvis en lagändring som ger våra äldre ökad trygghet och säkerhet. Det känns som ett steg i rätt riktning och väldigt viktigt här i Skövde där man annars bara sparar in på de äldre, säger ordföranden Bengt Sjökvist.

På förvaltningsnivå har man följt diskussionerna i frågan om ökade krav på nattbemanning länge.

Per Granath, sektorschef för vård och omsorg i Skövde, anser att det är för tidigt att dra några slutsatser om vad det får för konsekvenser för verksamheten – både personal- och kostnadsmässigt.

Äldrevården är redan satt under lupp då hemtjänsten dras med ett stort underskott och riskerar kraftiga personalneddragningar.

– Vi måste titta närmare på vad detta innebär, men jag är glad över att man stannade vid en skrivning om bemanning för jag hade befarat att man skulle gå in och reglera äldreomsorgen in i minsta detalj, säger Granath till SLA.

Upp till kommunerna

Att regeringen skärper reglerna för äldrevårdens bemanning beror på att det för flera år sedan uppdagades att dementa lämnades ensamma på låsta avdelningar nattetid, eller att en enda personal hade ansvar för flera avdelningar samtidigt.

I ett pressmeddelande skriver Socialdepartementet att det är upp till kommunerna att organisera nattpersonalen så att de nya bestämmelserna följs.

– Jag behöver sätta mig in hur det påverkar vår personalsituation men det görs ju redan i dag professionella bedömningar av varje enskild individs behov, så jag är inte säker på att det behöver innebära någon stor förändring, säger Theres Sahlström (M), ordförande i vård och omsorgsnämnden.

Den uppfattningen delas inte av PRO-ordföranden Bengt Sjökvist.

– Skövde kommun har i flera år bara dragit ned på antalet platser och personal som försämrat villkoren inom äldrevården. Vi kommer att granska verksamheten så att de nya reglerna efterföljs, säger han.

Den nya bestämmelsen i socialtjänstförordningen innebär att det blir obligatoriskt för landets äldreboenden att ha personal på plats dygnet runt. Frågan har stötts och blötts mellan socialstyrelsen, regeringen och SKL, Sveriges kommuner och landsting, i flera år.

”Ökad trygghet”

– PRO välkomnar givetvis en lagändring som ger våra äldre ökad trygghet och säkerhet. Det känns som ett steg i rätt riktning och väldigt viktigt här i Skövde där man annars bara sparar in på de äldre, säger ordföranden Bengt Sjökvist.

På förvaltningsnivå har man följt diskussionerna i frågan om ökade krav på nattbemanning länge.

Per Granath, sektorschef för vård och omsorg i Skövde, anser att det är för tidigt att dra några slutsatser om vad det får för konsekvenser för verksamheten – både personal- och kostnadsmässigt.

Äldrevården är redan satt under lupp då hemtjänsten dras med ett stort underskott och riskerar kraftiga personalneddragningar.

– Vi måste titta närmare på vad detta innebär, men jag är glad över att man stannade vid en skrivning om bemanning för jag hade befarat att man skulle gå in och reglera äldreomsorgen in i minsta detalj, säger Granath till SLA.

Upp till kommunerna

Att regeringen skärper reglerna för äldrevårdens bemanning beror på att det för flera år sedan uppdagades att dementa lämnades ensamma på låsta avdelningar nattetid, eller att en enda personal hade ansvar för flera avdelningar samtidigt.

I ett pressmeddelande skriver Socialdepartementet att det är upp till kommunerna att organisera nattpersonalen så att de nya bestämmelserna följs.

– Jag behöver sätta mig in hur det påverkar vår personalsituation men det görs ju redan i dag professionella bedömningar av varje enskild individs behov, så jag är inte säker på att det behöver innebära någon stor förändring, säger Theres Sahlström (M), ordförande i vård och omsorgsnämnden.

Den uppfattningen delas inte av PRO-ordföranden Bengt Sjökvist.

– Skövde kommun har i flera år bara dragit ned på antalet platser och personal som försämrat villkoren inom äldrevården. Vi kommer att granska verksamheten så att de nya reglerna efterföljs, säger han.

Nya bestämmelsen

”I en sådan särskild boendeform som avses 5 kap. 5 § socialtjänstlagen ska det, utifrån den enskildes aktuella behov, finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Den boende ska ges det stöd och den hjälp som behövs för skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa.”