13 apr 2016 10:48

13 apr 2016 10:49

Praktiska har åtgärdat brister

UTBILDNING: Uppföljning av Skolinspektionen efter tidigare kritik

Praktiska gymnasiet Skövde har lyckats åtgärda tidigare brister.
Det säger Skolinspektionen i sitt beslut efter den uppföljning man nu gjort av tillsynen för ett år sedan.

Skolinspektionen genomförde tillsyn av hela Praktiska Sverige AB under våren 2015 och den 30 april fattade man beslut efter den tillsyn som gjorts för Praktiska gymnasiet Skövde.

I det beslutet framkom brister inom flera områden - undervisning och lärande, extra anpassningar och särskilt stöd samt styrning och utveckling av verksamheten.

Resultatuppföljning

Bland annat menade Skolinspektionen att man i undervisningen inte tog hänsyn till varje enskild individs behov och att man inte utredde elevers behov av särskilt stöd tillräckligt skyndsamt. Man upptäckte också brister vad gäller ledningens uppföljning av skolenhetens resultat samt trygghet och studiero.

Nu har man färdigställt en uppföljning kring bristerna som bygger på redovisning av vidtagna åtgärder och uppgifter som framkom vid uppföljningsbesök på skolan den i mars 2016.

Brister avhjälpta

Skolinspektionen konstaterar där i sitt beslut den 12 april att Praktiska gymnasiet Skövde lyckats vidta sådana åtgärder att de påtalade bristerna i verksamheten har avhjälpts.

Skolinspektionen genomförde tillsyn av hela Praktiska Sverige AB under våren 2015 och den 30 april fattade man beslut efter den tillsyn som gjorts för Praktiska gymnasiet Skövde.

I det beslutet framkom brister inom flera områden - undervisning och lärande, extra anpassningar och särskilt stöd samt styrning och utveckling av verksamheten.

Resultatuppföljning

Bland annat menade Skolinspektionen att man i undervisningen inte tog hänsyn till varje enskild individs behov och att man inte utredde elevers behov av särskilt stöd tillräckligt skyndsamt. Man upptäckte också brister vad gäller ledningens uppföljning av skolenhetens resultat samt trygghet och studiero.

Nu har man färdigställt en uppföljning kring bristerna som bygger på redovisning av vidtagna åtgärder och uppgifter som framkom vid uppföljningsbesök på skolan den i mars 2016.

Brister avhjälpta

Skolinspektionen konstaterar där i sitt beslut den 12 april att Praktiska gymnasiet Skövde lyckats vidta sådana åtgärder att de påtalade bristerna i verksamheten har avhjälpts.