19 apr 2016 06:00

19 apr 2016 17:04

Plan arbetas inte om efter kritik

SKÖVDE: Olika åsikter om var detaljerna hör hemma

– Vi har olika uppfattning om vilken detaljeringsgrad planen ska ha.
Det säger planchef Linda Tubbin med anledning av miljönämndens kritik mot den fördjupade översiktsplanen.

Den andra remissrundan för den fördjupade översiktsplanen för centrala Skövde är nu klar och frågan ska behandlas på kommunfullmäktige den 23 maj.

I februari yttrade sig miljönämnden över planen och kritiserade flera punkter. Bland annat menade de att man inte tagit hänsyn till buller från järnvägen, och att planerna för genomfartstrafiken måste ha ett längre perspektiv.

Nämnden ansåg inte heller att det framgår hur planen påverkar VA-anläggningen, man hade synpunkter på hur luften hanteras samt att man menade att det måste finnas åtgärder och strategier för att klara miljökvalitetsmålet. Man kan inte lita på att teknikutveckling med tystare och renare fordon ska lösa problemet.

Alla synpunkter som kom in under remisstiden har samlats ihop och planchef Linda Tubbin berättar att förslaget till översiktsplan inte har blivit omarbetat särskilt mycket.

– Vi har olika uppfattning om vilken detaljeringsgrad planen ska ha. Planen ligger på en övergripande nivå och när det gäller exempelvis bostadsområden så vet vi i dag inte exakt hur de ska bebyggas.

– Detsamma gäller dagvattnet och trafiksituationen. De detaljerade frågorna ska lyftas upp för vidare arbete i detaljplanen.

Linda Tubbin säger att kommunen har haft en dialog med länsstyrelsen och att de är nöjda med hur den övergripande nivån är formulerad.

– Det är jättebra att de här frågorna tas upp, men vi kan inte lösa dem på den här översiktliga nivån.

Den andra remissrundan för den fördjupade översiktsplanen för centrala Skövde är nu klar och frågan ska behandlas på kommunfullmäktige den 23 maj.

I februari yttrade sig miljönämnden över planen och kritiserade flera punkter. Bland annat menade de att man inte tagit hänsyn till buller från järnvägen, och att planerna för genomfartstrafiken måste ha ett längre perspektiv.

Nämnden ansåg inte heller att det framgår hur planen påverkar VA-anläggningen, man hade synpunkter på hur luften hanteras samt att man menade att det måste finnas åtgärder och strategier för att klara miljökvalitetsmålet. Man kan inte lita på att teknikutveckling med tystare och renare fordon ska lösa problemet.

Alla synpunkter som kom in under remisstiden har samlats ihop och planchef Linda Tubbin berättar att förslaget till översiktsplan inte har blivit omarbetat särskilt mycket.

– Vi har olika uppfattning om vilken detaljeringsgrad planen ska ha. Planen ligger på en övergripande nivå och när det gäller exempelvis bostadsområden så vet vi i dag inte exakt hur de ska bebyggas.

– Detsamma gäller dagvattnet och trafiksituationen. De detaljerade frågorna ska lyftas upp för vidare arbete i detaljplanen.

Linda Tubbin säger att kommunen har haft en dialog med länsstyrelsen och att de är nöjda med hur den övergripande nivån är formulerad.

– Det är jättebra att de här frågorna tas upp, men vi kan inte lösa dem på den här översiktliga nivån.