26 maj 2016 11:26

26 maj 2016 11:42

Föräldrar fick nej i kammarrätten

SKÖVDE: Överklagade skolplaceringar

Att Skövde kommun placerade sexåringar på Rydskolan i stället för på Käpplundaskolan – som de bor närmast – upprörde föräldrar. Beslutet överklagades först till förvaltningsrätten som avslog överklagandena, nu gör kammarrätten det samma. Det är oklart om föräldrarna överklagar vidare.

Alla sexåringar som ville börja i förskoleklass på Käpplundaskolan hösten 2015 fick inte plats enligt Skövde kommun, i stället placerades ett antal barn på Rydskolan.

Splittrade syskon

Beslutet upprörde och åtta föräldrapar överklagade till förvaltningsrätten. De hävdade de att det visst fanns plats på skolan och påpekade att placeringen bland annat skulle leda till att barnen måste passera en hårt trafikerad väg och att de inte får gå i skola med syskon eller förskolekompisar.

Men förvaltningsrätten slog i juni förra året fast att kommunen inte brutit mot skollagen. Förvaltningsrätten uppgav att man enbart prövat beslutets laglighet och inte dess lämplighet.

Om det faktum att kommunen placerat barnen vid annan skola sade förvaltningsrätten att kommunen måste göra ett urval. Det konstaterades också att även om Käpplundaskolan hade varit ett bättre alternativ för barnen hade det vid en laglighetsprövning inte framkommit att kommunens beslut stred mot skollagen.

Kammarrätten avslår

Tre föräldrapar valde att överklaga även det beslutet och fick prövningstillstånd i kammarrätten. Nu, ett knappt år senare, kommer domen från den högre instansen. Även här avslås överklagandena.

Kammarrätten säger att det i skollagen inte definieras vad som avses med ”nära hemmet” och konstaterar att Innebörden får antas vara beroende av de lokala förhållandena.

Upp till kommunen

”Det blir därför upp till varje kommun att bestämma vilka kriterier som ska gälla med beaktande av faktorer som till exempel elevernas ålder och avståndet mellan hemmet och tillgängliga skolenheter”.

Kammarrätten anser att elever som bor närmast en viss enhet inte bara av det skälet får företräde framför andra sökanden i kommunen.

"Inte uteslutet"

En av de klagande föräldrarna säger till SLA att de inte bestämt om de ska överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen. Men det är inte uteslutet. Jag kan också konstatera att när man läser om övriga händelser i skolfrågan i Skövde att kommunen fortsatt visar dålig framförhållning i sin planering av förskole- och skolsituationen

Alla sexåringar som ville börja i förskoleklass på Käpplundaskolan hösten 2015 fick inte plats enligt Skövde kommun, i stället placerades ett antal barn på Rydskolan.

Splittrade syskon

Beslutet upprörde och åtta föräldrapar överklagade till förvaltningsrätten. De hävdade de att det visst fanns plats på skolan och påpekade att placeringen bland annat skulle leda till att barnen måste passera en hårt trafikerad väg och att de inte får gå i skola med syskon eller förskolekompisar.

Men förvaltningsrätten slog i juni förra året fast att kommunen inte brutit mot skollagen. Förvaltningsrätten uppgav att man enbart prövat beslutets laglighet och inte dess lämplighet.

Om det faktum att kommunen placerat barnen vid annan skola sade förvaltningsrätten att kommunen måste göra ett urval. Det konstaterades också att även om Käpplundaskolan hade varit ett bättre alternativ för barnen hade det vid en laglighetsprövning inte framkommit att kommunens beslut stred mot skollagen.

Kammarrätten avslår

Tre föräldrapar valde att överklaga även det beslutet och fick prövningstillstånd i kammarrätten. Nu, ett knappt år senare, kommer domen från den högre instansen. Även här avslås överklagandena.

Kammarrätten säger att det i skollagen inte definieras vad som avses med ”nära hemmet” och konstaterar att Innebörden får antas vara beroende av de lokala förhållandena.

Upp till kommunen

”Det blir därför upp till varje kommun att bestämma vilka kriterier som ska gälla med beaktande av faktorer som till exempel elevernas ålder och avståndet mellan hemmet och tillgängliga skolenheter”.

Kammarrätten anser att elever som bor närmast en viss enhet inte bara av det skälet får företräde framför andra sökanden i kommunen.

"Inte uteslutet"

En av de klagande föräldrarna säger till SLA att de inte bestämt om de ska överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen. Men det är inte uteslutet. Jag kan också konstatera att när man läser om övriga händelser i skolfrågan i Skövde att kommunen fortsatt visar dålig framförhållning i sin planering av förskole- och skolsituationen