30 maj 2016 06:00

30 maj 2016 06:00

Underbetyg för skolan av eleverna

UTBILDNING: 1 407 elever i Skövde svarat på Skolenkäten

Inom flera områden får skolorna i Skövde underbetyg av eleverna.
Främst gäller det områden som värdegrunder, delaktighet, trygghet och kränkningar. Där är eleverna mer missnöjda än i övriga landet.

Närmare 165 000 elever, föräldrar och lärare har svarat på frågor om sin skola i Skolinspektionens Skolenkät våren 2016 som nu har publicerats. Enkäten gjordes på alla grund-, gymnasie- och grundsärskolor i 80 kommuner och 29 större utbildningsföretag.

Svaren finns sammanställda i tre olika ålderskategorier, årskurs 5, årskurs nio samt år 2 på gymnasiet.

I Skövde kan man i grova drag se ett tudelat resultat som är genomgående i alla tre ålderskategorier. Svaren är positiva när det gäller själva lärandet, stimulans och anpassning efter elevernas behov och man ligger där på et positivare omdöme än snittet i landet.

Inflytande

Tittar man i stället på andra värden som värdegrunder, delaktighet och trygghet är det klart positivare respons. Till exempel så svarar nästan hälften, 48 procent, eleverna i år 2 på gymnasiet i Skövde att påståendet ”Vi elever har inflytande över undervisningens innehåll” stämmer dåligt eller inte stämmer alls. Motsvarande snittsiffra i riket är 42 procent.

Ett annat exempel är påståendet ”De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att en elev blivit kränkt”. Det stämmer dåligt eller inte alls enligt 20 procent av eleverna i år 2 på gymnasiet i Skövde jämfört med rikssnittet 15 procent.

Samtidigt säger 40 procent av eleverna i årskurs 9 i Skövde att det stämmer dåligt eller inte alls att ”I min skola respekterar elever och lärare varandra” – snittet i riket är bara 30 procent.

Det är också 17 procent av niorna i Skövde som säger att de inte känner sig trygga i skolan och 15 procent av femmorna säger att det finns vuxna på skolan som de är rädda för.

1 400 elever

Sammanlagt har 1 407 elever i Skövde svarat på Skolenkäten. Enkäten är en del av Skolinspektionens regelbundna tillsyn och går ut en gång per termin.

Närmare 165 000 elever, föräldrar och lärare har svarat på frågor om sin skola i Skolinspektionens Skolenkät våren 2016 som nu har publicerats. Enkäten gjordes på alla grund-, gymnasie- och grundsärskolor i 80 kommuner och 29 större utbildningsföretag.

Svaren finns sammanställda i tre olika ålderskategorier, årskurs 5, årskurs nio samt år 2 på gymnasiet.

I Skövde kan man i grova drag se ett tudelat resultat som är genomgående i alla tre ålderskategorier. Svaren är positiva när det gäller själva lärandet, stimulans och anpassning efter elevernas behov och man ligger där på et positivare omdöme än snittet i landet.

Inflytande

Tittar man i stället på andra värden som värdegrunder, delaktighet och trygghet är det klart positivare respons. Till exempel så svarar nästan hälften, 48 procent, eleverna i år 2 på gymnasiet i Skövde att påståendet ”Vi elever har inflytande över undervisningens innehåll” stämmer dåligt eller inte stämmer alls. Motsvarande snittsiffra i riket är 42 procent.

Ett annat exempel är påståendet ”De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att en elev blivit kränkt”. Det stämmer dåligt eller inte alls enligt 20 procent av eleverna i år 2 på gymnasiet i Skövde jämfört med rikssnittet 15 procent.

Samtidigt säger 40 procent av eleverna i årskurs 9 i Skövde att det stämmer dåligt eller inte alls att ”I min skola respekterar elever och lärare varandra” – snittet i riket är bara 30 procent.

Det är också 17 procent av niorna i Skövde som säger att de inte känner sig trygga i skolan och 15 procent av femmorna säger att det finns vuxna på skolan som de är rädda för.

1 400 elever

Sammanlagt har 1 407 elever i Skövde svarat på Skolenkäten. Enkäten är en del av Skolinspektionens regelbundna tillsyn och går ut en gång per termin.

Medelvärde av svaren i Skolenkäten våren 2016

Kategori Skövde åk 9 Samtliga åk 9 Skövde år 2 Samtliga år 2

Veta vad som krävs 6,5 6,3 6,5 6,4

Stimulans 5,4 5,4 5,9 5,7

Tillit till elevens förmåga 7,6 7,5 7,7 7,5

Anpassning efter elevens behov 7,1 6,9 6,9 6,8

Utmaningar 6,9 6,8 6,9 6,9

Argumentation och kritiskt tänkande 6,1 6,3 6,4 6,6

Värden i undervisningen/lärandet 5,5 5,8 6,1 6,2

Värden på skolan 5,9 6,2 6,9 7,2

Delaktighet och inflytande 5,1 5,3 5,3 5,7

Ordningsregler 5,0 5,2 5,6 5,8

Studiero 5,0 5,2 5,7 5,8

Trygghet 7,7 7,9 8,1 8,3

Förhindra kränkningar 6,1 6,8 6,7 7,1

Elevhälsa 6,1 6,7 7,2 7,1

 

Källa: Skolinspektionen