10 jun 2016 12:39

10 jun 2016 12:39

Får kritik av Skolinspektionen

SKÖVDE: Skolinspektionen kräver åtgärder

Skolinspektionen kritiserar Skövde kommun för att inte ha följt bestämmelserna när det gäller en elevs rätt till särskilt stöd och förelägger nu kommunen att vidta åtgärder senast i augusti .

Ärendet rör en elev på en grundskola. En anmälare uppgav för Skolinspektionen att eleven inte var med på några lektioner i klassen, trots att det varken fanns beslut om särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning. Eleven fick viss undervisning i en liten grupp, resterande tid skedde undervisningen i praktiken enskilt. Skolinspektionen konstaterar att det är utrett att eleven har huvuddelen av undervisningen enskilt. Man uttalar sig inte om vad som är bäst för barnet, men säger att om undervisningen ska fortsätta på det viset måste det finnas ett motiverande beslut som fattats i enlighet med skollagen. Utan ett beslut kan ärendet inte överklagas, vilket är en förälders rätt.

Skolinspektionen finner att Skövde kommun inte har följt bestämmelserna när det gäller rätten till särskilt stöd och förlägger därför kommunen att senast i augusti vidta åtgärder för att tillgodose elevens rätt till särskilt stöd.

Ärendet rör en elev på en grundskola. En anmälare uppgav för Skolinspektionen att eleven inte var med på några lektioner i klassen, trots att det varken fanns beslut om särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning. Eleven fick viss undervisning i en liten grupp, resterande tid skedde undervisningen i praktiken enskilt. Skolinspektionen konstaterar att det är utrett att eleven har huvuddelen av undervisningen enskilt. Man uttalar sig inte om vad som är bäst för barnet, men säger att om undervisningen ska fortsätta på det viset måste det finnas ett motiverande beslut som fattats i enlighet med skollagen. Utan ett beslut kan ärendet inte överklagas, vilket är en förälders rätt.

Skolinspektionen finner att Skövde kommun inte har följt bestämmelserna när det gäller rätten till särskilt stöd och förlägger därför kommunen att senast i augusti vidta åtgärder för att tillgodose elevens rätt till särskilt stöd.