17 jun 2016 06:00

17 jun 2016 06:00

Inga spår efter "gifttipp" i Knistad

Markundersökningen vid Äppelbyn klar

Den miljötekniska markundersökningen vid den planerade bostadsbebyggelsen vid Äppelbyn i Knistad visar inga tecken på avfall från impregnerat trä.

Det är BG&M Konsult i Skövde som utfört undersökningen, efter att det gjorts en anonym anmälan om giftigt avfall i området till Miljösamverkan östra Skaraborg, Mös.

Enligt anmälaren ska fastigheten Knistad 2:4 ha använts som avfallsupplag på 1970- och 80-talen, men i de totalt 51 prover som utförts i jord och vatten finns inga spår av varken föroreningar eller avfall från impregnerat trä.

Enligt undersökningens analysresultat finns det inga tecken alls på att träavfall ska ha dumpats på platsen, och något saneringsbehov föreligger inte avseende föroreningar i området, konstaterar BG&M i sin skriftliga rapport.

Undersökningen har beställts och bekostats av Knistad AB, vilket är praxis.

– Enligt miljöbalken ligger bevisbördan alltid på exploatören. Undersökningar av sådana här slag utförs också alltid av en oberoende konsult, förklarar Manne Johansson, miljöinspektör vid Mös.

Vad händer nu?

– Vi har inte hunnit studera provresultaten ännu men normalt sett följer markundersökningen med som en del i arbetet med detaljplanen.

Tidigare markundersökningar har visat viss förekomst av aska i fyllnadsmassor på fastigheten som är tänkt att bebyggas med 27 bostadshus bredvid golfbanans sjunde hål.

Aska påträffades även denna gång, men de prover som analyserats visar endast låga halter av dioxiner som ligger under riktvärde för känslig markanvändning.

Det är BG&M Konsult i Skövde som utfört undersökningen, efter att det gjorts en anonym anmälan om giftigt avfall i området till Miljösamverkan östra Skaraborg, Mös.

Enligt anmälaren ska fastigheten Knistad 2:4 ha använts som avfallsupplag på 1970- och 80-talen, men i de totalt 51 prover som utförts i jord och vatten finns inga spår av varken föroreningar eller avfall från impregnerat trä.

Enligt undersökningens analysresultat finns det inga tecken alls på att träavfall ska ha dumpats på platsen, och något saneringsbehov föreligger inte avseende föroreningar i området, konstaterar BG&M i sin skriftliga rapport.

Undersökningen har beställts och bekostats av Knistad AB, vilket är praxis.

– Enligt miljöbalken ligger bevisbördan alltid på exploatören. Undersökningar av sådana här slag utförs också alltid av en oberoende konsult, förklarar Manne Johansson, miljöinspektör vid Mös.

Vad händer nu?

– Vi har inte hunnit studera provresultaten ännu men normalt sett följer markundersökningen med som en del i arbetet med detaljplanen.

Tidigare markundersökningar har visat viss förekomst av aska i fyllnadsmassor på fastigheten som är tänkt att bebyggas med 27 bostadshus bredvid golfbanans sjunde hål.

Aska påträffades även denna gång, men de prover som analyserats visar endast låga halter av dioxiner som ligger under riktvärde för känslig markanvändning.