05 okt 2016 15:27

05 okt 2016 15:29

"Hela området viktigt"

CEMENTAFÖRHANDLINGEN: Länsstyrelsen vill inte tillåta kalkstensbrytning

En nyckelfråga för om det blir ja eller nej till framtida kalkstensbrytningar i Våmbsdalen är bedömningen av riksintressefrågan.
Den var i fokus under onsdagens förhandlingar i Bergasalen på Billingehus.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har överklagat Cementas tillstånd och säger nej till fortsatta brytningar. Tjänstemännen Jan Mastera och Kristina Höök Patriksson utvecklade varför under onsdagsförmiddagens förhandlingar.

”Orimligt”

– Täkten gör en irreversibelt (oåterkalleligt) ingrepp och utplånar helt naturvärdena, men påverkar också riksintresset för friluftsliv i sin helhet, sa Höök Patriksson som bemötte Cementas synpunkter om att det bara är en liten del – några procent av riksintresset för friluftsliv som påverkas.

– Ett orimligt resonemang som kan öppna för omfattande exploateringar. Helheten är viktig för områdets friluftsvärden, sa Höök Patriksson.

Hon pekade på närheten till Billingens fritidsområde och att täkten negativt kan påverka en växande friluftsturism.

Kalkstensfyndigheten är klassad av SGU som riksintresse för mineral, men områden ingår också i riksintressen för naturvård och friluftsliv. Bedömningen av vilket intresse som väger tyngst blir en avgörande pusselbit i Mark- och miljööverdomstolens bedömning. I tidigare domstolsprövningar har inte rätten varit enig, utan åsikten har skiljt sig mellan rättens ledamöter.

Cementas advokat, Bo Hansson, ägnade också mycket tid åt att ställa ett stort antal kritiska frågor till länsstyrelsens representanter. Hansson ifrågasatte bland annat kritiken mot att det blir svårare för allmänheten att röra sig i nordsydlig riktning.

Vägen största hindret

Enligt Hansson gör Cementa bedömningen att de flesta rör sig längs Billingleden som får ny sträckning väster om täkten. Den största barriären i området är riksväg 49, menade Hansson

Han kritiserade också att länsstyrelsen inte beaktar riksintresset för mineral i sin bedömning och att den inte väger in att Cementa nyligen öppnat 11 hektar efterbehandlad mark för allmänheten.

Förhandlingen fortsätter under torsdagen då Mark- och miljööverdomstolen ska besöka de aktuella områdena på plats.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har överklagat Cementas tillstånd och säger nej till fortsatta brytningar. Tjänstemännen Jan Mastera och Kristina Höök Patriksson utvecklade varför under onsdagsförmiddagens förhandlingar.

”Orimligt”

– Täkten gör en irreversibelt (oåterkalleligt) ingrepp och utplånar helt naturvärdena, men påverkar också riksintresset för friluftsliv i sin helhet, sa Höök Patriksson som bemötte Cementas synpunkter om att det bara är en liten del – några procent av riksintresset för friluftsliv som påverkas.

– Ett orimligt resonemang som kan öppna för omfattande exploateringar. Helheten är viktig för områdets friluftsvärden, sa Höök Patriksson.

Hon pekade på närheten till Billingens fritidsområde och att täkten negativt kan påverka en växande friluftsturism.

Kalkstensfyndigheten är klassad av SGU som riksintresse för mineral, men områden ingår också i riksintressen för naturvård och friluftsliv. Bedömningen av vilket intresse som väger tyngst blir en avgörande pusselbit i Mark- och miljööverdomstolens bedömning. I tidigare domstolsprövningar har inte rätten varit enig, utan åsikten har skiljt sig mellan rättens ledamöter.

Cementas advokat, Bo Hansson, ägnade också mycket tid åt att ställa ett stort antal kritiska frågor till länsstyrelsens representanter. Hansson ifrågasatte bland annat kritiken mot att det blir svårare för allmänheten att röra sig i nordsydlig riktning.

Vägen största hindret

Enligt Hansson gör Cementa bedömningen att de flesta rör sig längs Billingleden som får ny sträckning väster om täkten. Den största barriären i området är riksväg 49, menade Hansson

Han kritiserade också att länsstyrelsen inte beaktar riksintresset för mineral i sin bedömning och att den inte väger in att Cementa nyligen öppnat 11 hektar efterbehandlad mark för allmänheten.

Förhandlingen fortsätter under torsdagen då Mark- och miljööverdomstolen ska besöka de aktuella områdena på plats.