Backen går först vid vattenbrist

Samarbetet mellan Skövde kommun och hotell Billingehus ska styras av en grupp med fyra personer. Kommunen och hotellet utser två personer vardera.

Det framgår av samarbetsavtalet mellan parterna. Där finns också en grov tidsplan som anger när olika moment ska ske.

Två faser

Fas 1: avtalsdagen – 30 juni 2017: Startmöte, huvudtidsplan, detaljplanläggning, bygglovsinventering, upprättande av exploateringsavtal för anläggande av gator, vägar och andra allmnäna platser. Under den perioden tiden ska också placeringen av Vasaloppscentrat avgöras.

Fas 2: 170701– 210630: Genomförandeperiod med detaljprojektering, upphandlingar och genomförande.

I juni 2021 ska projektet vara genomfört och i en punkt har parterna enats om att växeldra och synkronisera sina åtgärder.

Backen går först

Vattenuttaget ur Hållsdammen diskuteras i en särskild punkt. I dag har kommunen rätt att ta ut 30 000 kbm vatten per år, men söker nytt tillstånd för att ta ut 100 000 kbm per år för att klara det framtida behovet av konstsnöproduktion.

Om inte vattenförsörjningen kan lösas genom nytt tillstånd ska man diskutera alternativa lösningar. Om alternativ vattenförsörjning inte kan lösas på ett effektivt sätt ska utbyggnaden av Billingebacken prioriteras.

I driftsavtalet styrs mycket av verksamheten vid friluftsbadet. Enligt detta ska kommunen bemanna entrén medan hotellet bemannar badet med personal och utbildade badvakter.

Gratis entré

Hotellgäster har gratis entré i badet, men det får inte begränsa allmänhetens tillgång till badet.

11 jan 2017 17:21

11 jan 2017 17:21