06 mar 2014 13:09

07 jan 2015 09:53

Inget vindkraftverk i Spännefalla

Regeringen säger nej till fyra vindkraftverk - tre i Hjo och ett i Tibro. Högsta förvaltningsdomstolen har nu fastställt beslutet som bland annat omfattar ett vindkraftverk på fastigheten Spännefalla 1:21.

Den 4 mars meddelades den klagande M Vindkraftpark AB i Falkenberg beslutet som avser Miljödepartementets beslut från den 14 februari 2013. Ett beslut som även berör Laggarebolet 1:10 och Bjärg 1:13 i Hjo.

Högsta förvaltningsdomstolen säge att regeringens beslut står fast. M Vindkraftpark AB hade ansökt om en rättsprövning och yrkat att beslutet skulle upphävas och att ärendet skulle återförvisas till regeringen. Så blir det alltså inte.

Osakligt

Bolaget ansåg att regeringen handlagt ärendet i strid med kravet på saklighet (kap. 9 § regeringsformen) genom att inte pröva och beakta den omfattande utredning som bolaget åberopat. Av denna framgår att det redan på grund av det stora avståndet mellan vindkraftverken och närmaste bana vid Karlsborgs flygplats överhuvudtaget inte föreligger någon konflikt mellan verksamheterna.

Högsta förvaltningsdomstolen anser att bestämmelserna är så pass allmänt hållna att de ger förhållandevis stort utrymme för olika bedömningar. I målet har inte heller framkommit att regeringen skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränser för det handlingsutrymme som finns i tillståndsärenden enligt miljöbalken.

Det har heller inte framkommit att det vid handläggningen gjorts något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet säger högsta förvaltningsrätten.

Bakgund

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslöt den 23 mars 2011 att avslå en ansökan från Hans Englund om tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av två vindkraftverk på fastigheten Laggarebolet 1:10 i Hjo.

Samma dag avslogs en ansökan från Karl-Gustav Jonsson och Gunnar Persson för ett vindkraftverk på fastigheten Bjärg 1:13 i Hjo och en från Triventus Consulting AB om vindkraftverket på fastigheten Spännefalla 1:21 i Tibro.

Den 4 mars meddelades den klagande M Vindkraftpark AB i Falkenberg beslutet som avser Miljödepartementets beslut från den 14 februari 2013. Ett beslut som även berör Laggarebolet 1:10 och Bjärg 1:13 i Hjo.

Högsta förvaltningsdomstolen säge att regeringens beslut står fast. M Vindkraftpark AB hade ansökt om en rättsprövning och yrkat att beslutet skulle upphävas och att ärendet skulle återförvisas till regeringen. Så blir det alltså inte.

Osakligt

Bolaget ansåg att regeringen handlagt ärendet i strid med kravet på saklighet (kap. 9 § regeringsformen) genom att inte pröva och beakta den omfattande utredning som bolaget åberopat. Av denna framgår att det redan på grund av det stora avståndet mellan vindkraftverken och närmaste bana vid Karlsborgs flygplats överhuvudtaget inte föreligger någon konflikt mellan verksamheterna.

Högsta förvaltningsdomstolen anser att bestämmelserna är så pass allmänt hållna att de ger förhållandevis stort utrymme för olika bedömningar. I målet har inte heller framkommit att regeringen skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränser för det handlingsutrymme som finns i tillståndsärenden enligt miljöbalken.

Det har heller inte framkommit att det vid handläggningen gjorts något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet säger högsta förvaltningsrätten.

Bakgund

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslöt den 23 mars 2011 att avslå en ansökan från Hans Englund om tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av två vindkraftverk på fastigheten Laggarebolet 1:10 i Hjo.

Samma dag avslogs en ansökan från Karl-Gustav Jonsson och Gunnar Persson för ett vindkraftverk på fastigheten Bjärg 1:13 i Hjo och en från Triventus Consulting AB om vindkraftverket på fastigheten Spännefalla 1:21 i Tibro.

  • Anita Enocksson