26 jun 2015 20:01

26 jun 2015 20:01

Fel lagrum och allt görs om

Kommunen använde fel lagrum när man utdömde en överklagad sanktionsavgift för Tideberg 7:1 och fick bakläxa av länsstyrelsen och mark och miljödomstolen när beslutet överklagades. Nu tänker kommunen använda rätt lagrum.

Det uppger byggnads- och trafiknämndens ordförande Gunnel Johansson (S):

– Vi godtar mark- och miljödomstolens beslut och får ta ett nytt beslut om sanktionsavgift med rätt lagrum.

Nämnden har vidare beslutat uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att genom planändring pröva bostadsändamål inom fastigheten Pökan 1:125. Fastigheten ligger i parkmark i gällande plan från 1973, vilket innebär att bygglov inte kan ges för förändringar på bostads- och komplementbyggnader. Kommunen har inte utnyttjat sin inlösenrätt på de 42 år som gått efter det att gällande plan vunnit laga kraft.

Nämnden ber också samhällsbyggnadsnämnden att se över detaljplanen för Byrån 4 för att skapa en mer långsiktig placering av återvinningsstationen.

Det uppger byggnads- och trafiknämndens ordförande Gunnel Johansson (S):

– Vi godtar mark- och miljödomstolens beslut och får ta ett nytt beslut om sanktionsavgift med rätt lagrum.

Nämnden har vidare beslutat uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att genom planändring pröva bostadsändamål inom fastigheten Pökan 1:125. Fastigheten ligger i parkmark i gällande plan från 1973, vilket innebär att bygglov inte kan ges för förändringar på bostads- och komplementbyggnader. Kommunen har inte utnyttjat sin inlösenrätt på de 42 år som gått efter det att gällande plan vunnit laga kraft.

Nämnden ber också samhällsbyggnadsnämnden att se över detaljplanen för Byrån 4 för att skapa en mer långsiktig placering av återvinningsstationen.