22 mar 2016 06:00

22 mar 2016 06:00

Vill begränsa dammet

MILJÖ: Länsstyrelsen avvisade klagomålet – dammfrågan vidare till Kammarrätten

Grannföretaget beskriver det värsta dammet som ”en snöstorm där det inte går att andas utan stora problem”. Arbeten har fått avbrytas på grund av att det inte gått att öppna bildörrar eller portar utan andningsproblem.

Länsstyrelsen avvisade trots det fredagen den 18 mars grannföretagets överklagan på Mös beslut att inte mäta dammhalterna från träkrossen vid Baggeboverkets panncentral i Tibro.

Nu tänker grannföretagaren vända sig till Kammarrätten med en begäran om fastställande av ett mätvärde för hur mycket damm det får lov att vara i utomhusluft innan det kan betecknas som en olägenhet. Miljösamverkan östra Skaraborg, Mös, beslöt som bekant i ett delegationsbeslut den 9 februari att i nuläget inte förelägga Neova AB att mäta partikelnedfallet på fastigheten Bokhyllan 2.

Detta beslut överklagades till länsstyrelsen som nu alltså avvisat överklagandet. Företagaren om avvisningen:

– Jag tänker gå vidare till Kammarrätten. Kammarrätten måste fastställa ett mätvärde för utomhusdamm, eftersom det enligt Mös inte existerar något sådant.

– Om miljömyndigheten fortsätter att vägra utföra mätning av damm kommer jag att beställa och bekosta denna. Jag har kontaktat företag som lämnat offert.

Av Mös utredning framgår att företagaren omgående velat få en mätning av nedfallet av trädamm på fastigheten där verksamheten bedrivs i en hyrd lokal.

Båda fastigheterna ligger inom Baggebo industriområde i sydvästra delen av Tibro tätort. Ett område som enligt gällande detaljplan från 1992 är avsett för industriändamål.

Baggeboverket drivs som SLA tidigare berättat av Neova AB som har tillstånd enligt miljöbalken för sin verksamhet. Lokalen där den störda företagaren har sin verksamhet är belägen i den förhärskande vindriktningen, cirka 150 meter från den plats där krossverket står uppställt bakom fjärrvärmecentralen.

Klagomålet inkom ursprungligen den 1 oktober i fjol och Mös utredning startade samma dag och pågår fortfarande.

Baggeboverket har under tiden åtagit sig att vidta åtgärder för att minska risken för dammspridning. Nästa steg för Mös är att utvärdera effekten av Neovas åtgärder. Bland annat att innan krossning kontrollera vindförhållandena och placera krossen i bästa möjliga position för att förhindra att damm sprids utanför fastigheten. Minst var tredje timma ska personalen kontrollera fastigheterna i vindriktningen.

Länsstyrelsen avvisade trots det fredagen den 18 mars grannföretagets överklagan på Mös beslut att inte mäta dammhalterna från träkrossen vid Baggeboverkets panncentral i Tibro.

Nu tänker grannföretagaren vända sig till Kammarrätten med en begäran om fastställande av ett mätvärde för hur mycket damm det får lov att vara i utomhusluft innan det kan betecknas som en olägenhet. Miljösamverkan östra Skaraborg, Mös, beslöt som bekant i ett delegationsbeslut den 9 februari att i nuläget inte förelägga Neova AB att mäta partikelnedfallet på fastigheten Bokhyllan 2.

Detta beslut överklagades till länsstyrelsen som nu alltså avvisat överklagandet. Företagaren om avvisningen:

– Jag tänker gå vidare till Kammarrätten. Kammarrätten måste fastställa ett mätvärde för utomhusdamm, eftersom det enligt Mös inte existerar något sådant.

– Om miljömyndigheten fortsätter att vägra utföra mätning av damm kommer jag att beställa och bekosta denna. Jag har kontaktat företag som lämnat offert.

Av Mös utredning framgår att företagaren omgående velat få en mätning av nedfallet av trädamm på fastigheten där verksamheten bedrivs i en hyrd lokal.

Båda fastigheterna ligger inom Baggebo industriområde i sydvästra delen av Tibro tätort. Ett område som enligt gällande detaljplan från 1992 är avsett för industriändamål.

Baggeboverket drivs som SLA tidigare berättat av Neova AB som har tillstånd enligt miljöbalken för sin verksamhet. Lokalen där den störda företagaren har sin verksamhet är belägen i den förhärskande vindriktningen, cirka 150 meter från den plats där krossverket står uppställt bakom fjärrvärmecentralen.

Klagomålet inkom ursprungligen den 1 oktober i fjol och Mös utredning startade samma dag och pågår fortfarande.

Baggeboverket har under tiden åtagit sig att vidta åtgärder för att minska risken för dammspridning. Nästa steg för Mös är att utvärdera effekten av Neovas åtgärder. Bland annat att innan krossning kontrollera vindförhållandena och placera krossen i bästa möjliga position för att förhindra att damm sprids utanför fastigheten. Minst var tredje timma ska personalen kontrollera fastigheterna i vindriktningen.