02 jun 2016 06:00

02 jun 2016 06:00

Stabil kommunbudget

BUDGET 2017: Ingen skattehöjning 2017

Nämndernas önskemål har tillgodosetts i ovanligt hög grad i det budgetförslag som S, C, och V presenterar för Tibro kommun 2017.
– Skatten ligger kvar på 21,21 kronor, uppger kommunalrådet Rolf Eriksson (S).

Ramen för alla nämnder har på några få månader höjts. I februari gjordes en uppräkning med 2 procent. I maj räknades ramarna upp till totalt 3,5 procent. Det motsvarar nära 18 miljoner.

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) säger att majoriteten S,C och V valt att lägga fram sitt budgetförslag nu för att möjliggöra för oppositionen att komma med sitt förslag.

– I juni fastställer fullmäktige nämndernas ramar och i november tas budgeten för 2017.

Sticker ut

Det som sticker ut i budgetförslaget 2017 är bland annat att utbildningsnämnden får en volymjustering med 4,25 miljoner.

– Detär med anledning av det ökade antalet barn och elever i förskolor och skolor.

Och att ett engångsanslag på 22 miljoner ska täcka Fågelviksgymnasiets underskott.

– Förskolan och grundskolan ska inte behöva bära några kostnader för gymnasiet, förklarar Rolf Eriksson (S) och Anna-Karin Johansson (C).

Högst i Sverige

Varifrån kommer då pengarna? Jo, bland annat från skatteutjämningssystemet:

– Vi får 16,9 miljoner från skatteutjämningssystemet och det är högst av alla kommuner i Sverige.

Ett positivt finansnetto från kommunens kapital ger tre miljoner.

Även fortsättningen på de extra integrationsmedlen som staten delar ut till de kommuner som tar emot nyanlända gynnar Tibro – man får 14,65 miljoner 2017.

Stabil budget

Sammantaget bidrar detta tillsammans med skatteintäkter och övriga statsbidrag till en stabil kommunbudget 2017 där nämndernas önskemål kunnat tillgodoses i ovanligt hög grad.

Om prognosen för bokslutet 2017:

– Vi räknar med ett resultat på 17 miljoner.

Totalramen är 616,3 miljoner och de två största nämnderna barn och utbildningsnämnden och socialnämnden får 288 respektive 222 miljoner.

Investeringar

Investeringsförslaget är 48,5 miljoner för 2017, 150 miljoner för 2018 och 25 miljoner för 2019.

2018 föreslås en ny grundskola för 125 miljoner och under 2017 avsätts fem miljoner till projekteringen.

I investeringsbudgeten 2017 anslås sex miljoner till centrummiljön på Allétorget, fem miljoner till cykelvägen på Karlsborgsbanan och fem miljoner till Mio-rondellen.

Under 2017 avsätts en halv miljon till en scen på Ånaplan och 1,75 miljoner till Minizoo.

På arbetslistan står också asfalteringar i Bråbacka (Sjöängen, Strandstigen och Gläntan) och en utbyggnad av hamnen för 500 000 kronor.

Tibros broar

Dessutom ska Tibros broar renoveras; 1,6 miljoner viks åt broarna Brokvarn och Karlsbrovägen och en miljon till stenbron Brostigen vid Smuleberg. Den senare ska bland annat få ett nytt räcke.

Fredsgatan ska få en gång och cykelväg på sträckann Centrumgatan till Östra Långgatan för en kostnad av en halv miljon.

Kultur och fritid får å sin sida 200 000 till badplatserna, 400 000 till Sporthallen, 100 000 till biblioteket och 400 000 till underhåll av Balteryds hembygdsgård.

För inventarier i det nya särskilda boendet i kvarteret Örnen, Bonargården, tilldelas socialnämnden 2,5 miljoner.

Ramen för alla nämnder har på några få månader höjts. I februari gjordes en uppräkning med 2 procent. I maj räknades ramarna upp till totalt 3,5 procent. Det motsvarar nära 18 miljoner.

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) säger att majoriteten S,C och V valt att lägga fram sitt budgetförslag nu för att möjliggöra för oppositionen att komma med sitt förslag.

– I juni fastställer fullmäktige nämndernas ramar och i november tas budgeten för 2017.

Sticker ut

Det som sticker ut i budgetförslaget 2017 är bland annat att utbildningsnämnden får en volymjustering med 4,25 miljoner.

– Detär med anledning av det ökade antalet barn och elever i förskolor och skolor.

Och att ett engångsanslag på 22 miljoner ska täcka Fågelviksgymnasiets underskott.

– Förskolan och grundskolan ska inte behöva bära några kostnader för gymnasiet, förklarar Rolf Eriksson (S) och Anna-Karin Johansson (C).

Högst i Sverige

Varifrån kommer då pengarna? Jo, bland annat från skatteutjämningssystemet:

– Vi får 16,9 miljoner från skatteutjämningssystemet och det är högst av alla kommuner i Sverige.

Ett positivt finansnetto från kommunens kapital ger tre miljoner.

Även fortsättningen på de extra integrationsmedlen som staten delar ut till de kommuner som tar emot nyanlända gynnar Tibro – man får 14,65 miljoner 2017.

Stabil budget

Sammantaget bidrar detta tillsammans med skatteintäkter och övriga statsbidrag till en stabil kommunbudget 2017 där nämndernas önskemål kunnat tillgodoses i ovanligt hög grad.

Om prognosen för bokslutet 2017:

– Vi räknar med ett resultat på 17 miljoner.

Totalramen är 616,3 miljoner och de två största nämnderna barn och utbildningsnämnden och socialnämnden får 288 respektive 222 miljoner.

Investeringar

Investeringsförslaget är 48,5 miljoner för 2017, 150 miljoner för 2018 och 25 miljoner för 2019.

2018 föreslås en ny grundskola för 125 miljoner och under 2017 avsätts fem miljoner till projekteringen.

I investeringsbudgeten 2017 anslås sex miljoner till centrummiljön på Allétorget, fem miljoner till cykelvägen på Karlsborgsbanan och fem miljoner till Mio-rondellen.

Under 2017 avsätts en halv miljon till en scen på Ånaplan och 1,75 miljoner till Minizoo.

På arbetslistan står också asfalteringar i Bråbacka (Sjöängen, Strandstigen och Gläntan) och en utbyggnad av hamnen för 500 000 kronor.

Tibros broar

Dessutom ska Tibros broar renoveras; 1,6 miljoner viks åt broarna Brokvarn och Karlsbrovägen och en miljon till stenbron Brostigen vid Smuleberg. Den senare ska bland annat få ett nytt räcke.

Fredsgatan ska få en gång och cykelväg på sträckann Centrumgatan till Östra Långgatan för en kostnad av en halv miljon.

Kultur och fritid får å sin sida 200 000 till badplatserna, 400 000 till Sporthallen, 100 000 till biblioteket och 400 000 till underhåll av Balteryds hembygdsgård.

För inventarier i det nya särskilda boendet i kvarteret Örnen, Bonargården, tilldelas socialnämnden 2,5 miljoner.