23 jun 2016 06:00

23 jun 2016 06:00

Vill ha barnrättsombud

FULLMÄKTIGE: Motion från KD

Politik. Tibro kommun har på flera sätt kommit långt i sitt tänk kring implementering av FNs barnkonvention i kommunens handlingsplaner och policydokument. Men KD vill gå steget längre och föreslår i en fullmäktigemotion att Tibro kommun inrättar en funktion som barnrättsombud.

KD påminner om att det år 2002 utarbetades ett omfattande handlingsprogram för vilka frågor varje nämnd bör belysa ur ett barnrättsperspektiv. Varje nämnd har i dag en barnansvarig, vars uppgift är att se till att barnens bästa efterlevs i varje beslut som fattas.

– Ambitionen med denna motion är att förstärka och säkerställa de barnansvarigs kompetens, förklarar Maria Maric och fortsätter.

– Trots att Tibro hållit fanan högt gällande planer för hur barnets rätt ska tillgodoses har Karlsborg sprungit ifrån oss under denna mandatperiod i det mer praktiska arbetet genom att inrätta en tjänst som barnrättsombud.

En risk

En risk som KD ser är att goda ambitioner och initiativ är färskvara.

– Vid varje nytt val sker förändringar i nämndernas sammansättning och nya individer kan komma att inta rollen som barnansvarig.

KD föreslår att ett barnrättsombud inrättas i Tibro genom att en ansvarig person fristående i förhållande till förvaltningar och nämnder i övrigt ges bland andra dessa uppgifter:

• Bevaka barn och ungdomars rättigheter, behov och intressen genom att granska kommunala åtgärder och program.

• Informera och utbilda politiker och tjänstemän om barnkonventionen.

• Övervaka och föra barns och ungas talan i frågor som rör deras arbetsmiljö.

• Stärka barns och ungdomars ställning i samhället.

KD påminner om att det år 2002 utarbetades ett omfattande handlingsprogram för vilka frågor varje nämnd bör belysa ur ett barnrättsperspektiv. Varje nämnd har i dag en barnansvarig, vars uppgift är att se till att barnens bästa efterlevs i varje beslut som fattas.

– Ambitionen med denna motion är att förstärka och säkerställa de barnansvarigs kompetens, förklarar Maria Maric och fortsätter.

– Trots att Tibro hållit fanan högt gällande planer för hur barnets rätt ska tillgodoses har Karlsborg sprungit ifrån oss under denna mandatperiod i det mer praktiska arbetet genom att inrätta en tjänst som barnrättsombud.

En risk

En risk som KD ser är att goda ambitioner och initiativ är färskvara.

– Vid varje nytt val sker förändringar i nämndernas sammansättning och nya individer kan komma att inta rollen som barnansvarig.

KD föreslår att ett barnrättsombud inrättas i Tibro genom att en ansvarig person fristående i förhållande till förvaltningar och nämnder i övrigt ges bland andra dessa uppgifter:

• Bevaka barn och ungdomars rättigheter, behov och intressen genom att granska kommunala åtgärder och program.

• Informera och utbilda politiker och tjänstemän om barnkonventionen.

• Övervaka och föra barns och ungas talan i frågor som rör deras arbetsmiljö.

• Stärka barns och ungdomars ställning i samhället.