11 jul 2016 18:25

11 jul 2016 18:26

Stora brister i arbetslag på skola

SKOLINSPEKTIONEN: Nyboskolan granskad

Ett av arbetslagen på Nyboskolan får på fem av sex granskade områden underkänt av Skolinspektionen Dock inte för sin bedömning och betygsättning – där ges ingen kritik.

Nyboskolan arbetslag B ska senast den sista november har åtgärdat bristerna säger myndigheten.

Skolinspektionens tillsyn visar att det finns brister i skolenhetens arbete inom följande områden.

Att ge eleverna aktivt lärarstöd i undervisningen, skolans arbete med särskilt stöd, skolans målinriktade arbete mot kränkande behandling, att eleverna tillförsäkras en skolmiljö präglad av studier och även användandet av skolbiblioteket.

Brister har också konstaterats vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet:

”Att det finns brister i det systematiska kvalitetsarbetet kan vara en förklaring till att ansvarig på skolenheten inte själva har identifierat och åtgärdat fler av de problem som Skolinspektionen konstaterat inom områden som är centrala för att eleverna ska få en god utbildning i en trygg miljö” säger man.

När det gäller området styrning och utveckling har barn och utbildningsnämnden i Tibro fram till den 31 januari 2017 på sig att rätta till bristerna. En arbetsgrupp inom barn och utbildning jobbar sedan en tid tillbaka just med att anlaysera läget och komma med förslag på lösningar för Nyboskolan.

Fem miljoner

I budgeten för 2017 finns sedan den 20 juni ett extra anslaga (fem miljoner) öronmärkt för grundskolan och Nyboskolan.

Att Nyboskolan i ett par år haft en låg andel godkända elever till gymnasiet jämfört med riket är ett känt faktum för kommunpolitikerna, som alltså tar tag i frågan på allvar 2017.

Skolverkets nationella statistik visar att 70 procent av eleverna på skolenheten uppnådde kunskapskraven i samtliga ämnen läsåret 2014/2015. Andelen är lägre än rikets genomsnitt på 77 procent.

Läsåret 2013/2014 uppnådde 63 procent kunskapskraven i samtliga ämnen och läsåret 2012/2013 var det 74 procent.

Den granskade grundsärskolan får också kritik när det gäller trygghet, studiero och insatser för elever i behov av särskilt stöd.

Nyboskolan arbetslag B ska senast den sista november har åtgärdat bristerna säger myndigheten.

Skolinspektionens tillsyn visar att det finns brister i skolenhetens arbete inom följande områden.

Att ge eleverna aktivt lärarstöd i undervisningen, skolans arbete med särskilt stöd, skolans målinriktade arbete mot kränkande behandling, att eleverna tillförsäkras en skolmiljö präglad av studier och även användandet av skolbiblioteket.

Brister har också konstaterats vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet:

”Att det finns brister i det systematiska kvalitetsarbetet kan vara en förklaring till att ansvarig på skolenheten inte själva har identifierat och åtgärdat fler av de problem som Skolinspektionen konstaterat inom områden som är centrala för att eleverna ska få en god utbildning i en trygg miljö” säger man.

När det gäller området styrning och utveckling har barn och utbildningsnämnden i Tibro fram till den 31 januari 2017 på sig att rätta till bristerna. En arbetsgrupp inom barn och utbildning jobbar sedan en tid tillbaka just med att anlaysera läget och komma med förslag på lösningar för Nyboskolan.

Fem miljoner

I budgeten för 2017 finns sedan den 20 juni ett extra anslaga (fem miljoner) öronmärkt för grundskolan och Nyboskolan.

Att Nyboskolan i ett par år haft en låg andel godkända elever till gymnasiet jämfört med riket är ett känt faktum för kommunpolitikerna, som alltså tar tag i frågan på allvar 2017.

Skolverkets nationella statistik visar att 70 procent av eleverna på skolenheten uppnådde kunskapskraven i samtliga ämnen läsåret 2014/2015. Andelen är lägre än rikets genomsnitt på 77 procent.

Läsåret 2013/2014 uppnådde 63 procent kunskapskraven i samtliga ämnen och läsåret 2012/2013 var det 74 procent.

Den granskade grundsärskolan får också kritik när det gäller trygghet, studiero och insatser för elever i behov av särskilt stöd.