26 aug 2016 13:10

26 aug 2016 13:10

Skolan dokumenterar inte uppföljningen av resultaten

SKOLINSPEKTIONEN: Eleverna är trygga och trivs men...

I det stora hela bedömer Skolinspektionen att eleverna i Fågelviks gymnasiesärskola ges en utbildning som till stora delar motsvarar kraven i författningarna och eleverna är trygga och trivs.

Skolinspektionen genomförde en tillsyn av Tibro kommun under våren 2016 och gymnasiesärskolan vid Fågelviksgymnasiet den 25 - 26 maj.

När det gäller arbetet med trygghet och studiero visar tillsynen bland annat att det inte gjorts någon kartläggning av tryggheten där gymnasiesärskolans resultat tydligt framgår.

Skolinspektionen konstaterar samtidigt att det finns ett stort utbud av resurser i form av specialsalar och utrustning som används i undervisningen och intervjuade elever och personal uppger samstämmigt att eleverna är trygga och trivs i skolan.

Brister i systematiken

Dock finns det brister i själva systematiken i arbetet som måste åtgärdas.

Både avseende uppföljning av utbildningens resultat och det målinriktade arbetet med att säkerställa och upprätthålla en trygg miljö för eleverna.

Skolinspektionen påpekar att det inte finns någon dokumenterad uppföljning av elevernas kunskapsresultat i gymnasiesärskolan. Inte heller någon dokumenterad plan eller åtgärder för att utveckla utbildningen som bygger på kunskapsresultaten.

Slutligen framgår det av tillsynen att den elevhälsa som ska finnas för eleverna inte används på ett sådant sätt att den arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot målen – så som det enligt skollagen är tänkt att den ska göra. Skolinspektionen förelägger Tibro kommun att senast den 30 november vidta lämpliga åtgärder.

Skolinspektionen genomförde en tillsyn av Tibro kommun under våren 2016 och gymnasiesärskolan vid Fågelviksgymnasiet den 25 - 26 maj.

När det gäller arbetet med trygghet och studiero visar tillsynen bland annat att det inte gjorts någon kartläggning av tryggheten där gymnasiesärskolans resultat tydligt framgår.

Skolinspektionen konstaterar samtidigt att det finns ett stort utbud av resurser i form av specialsalar och utrustning som används i undervisningen och intervjuade elever och personal uppger samstämmigt att eleverna är trygga och trivs i skolan.

Brister i systematiken

Dock finns det brister i själva systematiken i arbetet som måste åtgärdas.

Både avseende uppföljning av utbildningens resultat och det målinriktade arbetet med att säkerställa och upprätthålla en trygg miljö för eleverna.

Skolinspektionen påpekar att det inte finns någon dokumenterad uppföljning av elevernas kunskapsresultat i gymnasiesärskolan. Inte heller någon dokumenterad plan eller åtgärder för att utveckla utbildningen som bygger på kunskapsresultaten.

Slutligen framgår det av tillsynen att den elevhälsa som ska finnas för eleverna inte används på ett sådant sätt att den arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot målen – så som det enligt skollagen är tänkt att den ska göra. Skolinspektionen förelägger Tibro kommun att senast den 30 november vidta lämpliga åtgärder.