12 okt 2016 06:00

12 okt 2016 06:00

Torvföretag nekas avvattna Ryholmsmossen

MILJÖ: Länsstyrelsen avslår dispensansökan

Länstyrelsen ger ingen dispens till Rölunda Produkter AB för den begärda markavvattningen på Ryholms stormosse. Nu har företaget tre veckor på sig att överklaga beslutet.

Ryholms stormosse sträcker sig genom både Töreboda och Tibro kommuner. Torvföretaget har ansökt om att få använda 267 hektar av Ryholms stormosse för att bedriva en torvtäkt under 25 år.

För att kunna bärga torven har företaget också ansökt hos länsstyrelsen om dispens från förbudet mot markavvattning och det är denna ansökan som länsstyrelsen sagt nej till.

Inom hela länet

Inom hela Västra Götlands län råder det enligt Miljöbalkens förordning om vattenverksamhet förbud mot att avvattna mark. Om det finns särskilda skäl kan länsstyrelsen dock medge dispens.

Från produktionsområdena på Ryholms stormosse vill Rölunda leda vatten i öster mot Örlan, även åt norr som efter naturlig översilning mynnar till Svärtebäcken som i sin tur rinner mot sjön Viken.

Flera yttranden

Länsstyrelsen har fått in flera yttrande om Rölundas markavvattningsansökan.

Bland annat från Tibro kommun som inte kräver avslag på ansökan utan nöjer sig med att betona att det är av stor vikt att vattenhanteringen i samband med torvbrytningen sker på ett bra och korrekt sätt; humusuppblandat vatten eller vatten med andra föroreningar får inte nå vattendrag och sjöar då dessa utgör en betydande framtida dricksvattenreserv säger Tibro kommun.

Töreboda kommuns miljö- och byggnadsnämnd vill att länsstyrelsen avslår ansökan om tillstånd till markavvattning på Ryholms stormosse. Nämnden anser att naturvärdena på stormossen är så pass stora att en utdikning av den inte är acceptabel.

Även Ryholms Förvaltning AB vill att Rölundas ansökan om dispens avslås liksom Vikens Fiskevårdsförening och Skaraborgs Naturskyddsförening.

Flera samfällighetsföreningar och privatpersoner ifrågasätter också att dispens ska ges, däribland tre fastighetsägare som bor inom Tibro kommun.

Att värna myren

Länsstyrelsen anser i sitt beslut att tillkommande markavvattning för torvtäkt i det aktuella området som inte uppfyller förutsättningarna för vattenverksamhet motverkar ambitionen i miljökvalitetsmålen att värna myrens och vattnets stora värde för växter och djur.

Länsstyrelsen anser därmed inte att det föreligger några särskilda skäl för att medge en dispens för markavattning.

Beslutet klubbades den 4 oktober och företaget har sammanlagt tre veckor på sig att överklaga.

Rölundas ansökan om tillstånd för uttag av torv behandlas separat och här finns ännu inget länsstyrelsebeslut.

Ryholms stormosse sträcker sig genom både Töreboda och Tibro kommuner. Torvföretaget har ansökt om att få använda 267 hektar av Ryholms stormosse för att bedriva en torvtäkt under 25 år.

För att kunna bärga torven har företaget också ansökt hos länsstyrelsen om dispens från förbudet mot markavvattning och det är denna ansökan som länsstyrelsen sagt nej till.

Inom hela länet

Inom hela Västra Götlands län råder det enligt Miljöbalkens förordning om vattenverksamhet förbud mot att avvattna mark. Om det finns särskilda skäl kan länsstyrelsen dock medge dispens.

Från produktionsområdena på Ryholms stormosse vill Rölunda leda vatten i öster mot Örlan, även åt norr som efter naturlig översilning mynnar till Svärtebäcken som i sin tur rinner mot sjön Viken.

Flera yttranden

Länsstyrelsen har fått in flera yttrande om Rölundas markavvattningsansökan.

Bland annat från Tibro kommun som inte kräver avslag på ansökan utan nöjer sig med att betona att det är av stor vikt att vattenhanteringen i samband med torvbrytningen sker på ett bra och korrekt sätt; humusuppblandat vatten eller vatten med andra föroreningar får inte nå vattendrag och sjöar då dessa utgör en betydande framtida dricksvattenreserv säger Tibro kommun.

Töreboda kommuns miljö- och byggnadsnämnd vill att länsstyrelsen avslår ansökan om tillstånd till markavvattning på Ryholms stormosse. Nämnden anser att naturvärdena på stormossen är så pass stora att en utdikning av den inte är acceptabel.

Även Ryholms Förvaltning AB vill att Rölundas ansökan om dispens avslås liksom Vikens Fiskevårdsförening och Skaraborgs Naturskyddsförening.

Flera samfällighetsföreningar och privatpersoner ifrågasätter också att dispens ska ges, däribland tre fastighetsägare som bor inom Tibro kommun.

Att värna myren

Länsstyrelsen anser i sitt beslut att tillkommande markavvattning för torvtäkt i det aktuella området som inte uppfyller förutsättningarna för vattenverksamhet motverkar ambitionen i miljökvalitetsmålen att värna myrens och vattnets stora värde för växter och djur.

Länsstyrelsen anser därmed inte att det föreligger några särskilda skäl för att medge en dispens för markavattning.

Beslutet klubbades den 4 oktober och företaget har sammanlagt tre veckor på sig att överklaga.

Rölundas ansökan om tillstånd för uttag av torv behandlas separat och här finns ännu inget länsstyrelsebeslut.