12 jul 2017 06:00

12 jul 2017 06:00

Skola krävs på åtgärder

TIBRO: Elev ansågs inte vara undervisningsbar

Föreläggande. Skolinspektionen kräver att en skola i Tibro vidtar åtgärder för att försäkra att en elevs rätt till särskilt stöd tillgodoses. Däremot anser man inte att det är visat att personalen utsatt eleven för kränkande behandling.

Skolinspektionen fick i början av 2017 ta emot en anmälan från vårdnadshavarna till en elev på en grundskola i Tibro kommun. Anmälarna gör gällande att eleven ska ha blivit utsatt för kränkande behandling och inte fått tillgång till det undervisningsstöd som behövs.

Fasthållning

Eleven uppger att den vid två tillfällen har blivit fasthållen av personal på ett sätt som känts kränkande. Vid första tillfället har eleven uppgett att den lämnat klassrummet på grund av att det var mycket störande ljud. Eleven gömde sig på sitt vanliga gömställe för att få lugn och ro. Tre personer ur personalen hittade eleven och tog tag i händer och fötter och bar i väg eleven till rektorskorridoren. Personalen hävdar å sin sida att fasthållningen föregicks av att eleven sprang runt i klassrummet, hoppade ut genom fönstret och kastade stolar och blomkrukor omkring sig.

Inte kränkande

Vid det andra tillfället hade eleven, tillsammans med några andra elever, lämnat skolgården i samband med en rast. För att förmå eleven att gå tillbaka, ska tre personer ur personalen ha hållit fast eleven i händerna. Personalen hävdar att det i detta fall handlade om att ledsaga eleven tillbaka och att det rörde sig om två personer ur personalen. Skolinspektionen väljer att gå på personalens version och anser att det inte är visat eleven utsatts för kränkande behandling.

Vissa insatser

Däremot anser Skolinspektionen att skolan inte gjort det som krävs för att tillgodose elevens rätt till särskilt stöd. Skolan har visserligen bland annat gett eleven tillgång till två assistenter, ett eget rum i anslutning till klassrummet, anpassningar i klassrummet; begränsningar kring uppgifter och aktiviteter, individuellt schema, tillgång till speciallärare, och möjlighet till alternativa lokaler i anslutning tillskolan, men inget åtgärdsprogram har upprättats.

Inte undervisningsbar

I bedömningen nämner skolinspektionen bland annat att ett beslut om särkilt stöd togs redan på elevens tidigare skola. Men när eleven hade gått en termin på den aktuella skolan, det vill säga i december 2016, ska skolledningen och elevhälsan i ett yttrande ha uppgett att eleven ”inte var undervisningsbar”. Bland annat med anledning av detta poängterar Skolinspektionen att oavsett i vilken situation en elev befinner sig, så måste huvudmannen försöka tillgodose elevens rätt till särskilt stöd.

Åtgärder krävs

Skolinspektionen förelägger nu skolan att vidta åtgärder före 15 september. Bland annat ska rektorn se till att elevens behov av särskilt stöd utreds ytterligare samt se till att de åtgärder vidtas som krävs för att eleven ska få sina behov av särskilt stöd tillgodosedda och upprätta ett åtgärdsprogram. Åtgärderna ska redovisas skriftligt till Skolinspektionen.

Skolinspektionen fick i början av 2017 ta emot en anmälan från vårdnadshavarna till en elev på en grundskola i Tibro kommun. Anmälarna gör gällande att eleven ska ha blivit utsatt för kränkande behandling och inte fått tillgång till det undervisningsstöd som behövs.

Fasthållning

Eleven uppger att den vid två tillfällen har blivit fasthållen av personal på ett sätt som känts kränkande. Vid första tillfället har eleven uppgett att den lämnat klassrummet på grund av att det var mycket störande ljud. Eleven gömde sig på sitt vanliga gömställe för att få lugn och ro. Tre personer ur personalen hittade eleven och tog tag i händer och fötter och bar i väg eleven till rektorskorridoren. Personalen hävdar å sin sida att fasthållningen föregicks av att eleven sprang runt i klassrummet, hoppade ut genom fönstret och kastade stolar och blomkrukor omkring sig.

Inte kränkande

Vid det andra tillfället hade eleven, tillsammans med några andra elever, lämnat skolgården i samband med en rast. För att förmå eleven att gå tillbaka, ska tre personer ur personalen ha hållit fast eleven i händerna. Personalen hävdar att det i detta fall handlade om att ledsaga eleven tillbaka och att det rörde sig om två personer ur personalen. Skolinspektionen väljer att gå på personalens version och anser att det inte är visat eleven utsatts för kränkande behandling.

Vissa insatser

Däremot anser Skolinspektionen att skolan inte gjort det som krävs för att tillgodose elevens rätt till särskilt stöd. Skolan har visserligen bland annat gett eleven tillgång till två assistenter, ett eget rum i anslutning till klassrummet, anpassningar i klassrummet; begränsningar kring uppgifter och aktiviteter, individuellt schema, tillgång till speciallärare, och möjlighet till alternativa lokaler i anslutning tillskolan, men inget åtgärdsprogram har upprättats.

Inte undervisningsbar

I bedömningen nämner skolinspektionen bland annat att ett beslut om särkilt stöd togs redan på elevens tidigare skola. Men när eleven hade gått en termin på den aktuella skolan, det vill säga i december 2016, ska skolledningen och elevhälsan i ett yttrande ha uppgett att eleven ”inte var undervisningsbar”. Bland annat med anledning av detta poängterar Skolinspektionen att oavsett i vilken situation en elev befinner sig, så måste huvudmannen försöka tillgodose elevens rätt till särskilt stöd.

Åtgärder krävs

Skolinspektionen förelägger nu skolan att vidta åtgärder före 15 september. Bland annat ska rektorn se till att elevens behov av särskilt stöd utreds ytterligare samt se till att de åtgärder vidtas som krävs för att eleven ska få sina behov av särskilt stöd tillgodosedda och upprätta ett åtgärdsprogram. Åtgärderna ska redovisas skriftligt till Skolinspektionen.

  • Anna Leijon